ПОЛОЖЕННЯ ПРО УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

ПОЛОЖЕННЯ ПРО УЧНІВСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Київського вищого професійного училища водного транспорту
Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного

 

Розділ 1. Загальні положення
1.1 Учнівське самоврядування КВПУВТ КДАВТ – добровільна громадська організація учнів училища, метою якої є здійснення діяльності, спрямованої на реалізацію та захист своїх прав і свобод, творчих здібностей, задоволення власних інтересів, які не суперечать законодавству та соціальне становлення як повноправних членів суспільства.

1.2 Положення та статус учнівського самоврядування КВПУВТ КДАВТ визначається відповідно Законів України “Про молодіжні та дитячі громадські організації”, “Про об’єднання громадян” та інших нормативно-правових актів, прийнятих на їх виконання.

1.3 Учнівське самоврядування Київського вищого професійного училища водного транспорту КДАВТ утворюється і діє на засадах добровільності, рівноправності його членів, законності та гласності.

 

Розділ 2. Мета та завдання

2.1 Головною метою діяльностіучнівського самоврядування КВПУВТ КДАВТє об’єднання учнів училища для задоволення та захисту законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно-культурних, спортивних та інших спільних інтересів.

2.2 Головними завданнями учнівського самоврядування КВПУВТ КДАВТ є: формування у учнів організаторських вмінь, в підвищення соціальної активності молодого покоління; здійснення діяльності, спрямованої на задоволення соціальних, економічних, творчих, духовних та інших спільних інтересів; забезпечення активної участі більшої частини учнів в органах самоврядування училища.

 

Розділ 3. Керівні органи учнівського самоврядування КВПУВТ КДАВТ

3.1 Найвищий орган учнівського самоврядування – загальні збори учнів КВПУВТ КДАВТ, які збираються не менше одного разу на навчальний рік. 3.2 Позачергові збори скликають на вимогу ради старост або адміністрації училища. 

3.3 До виключної компетенції загальних зборів учнів входить:

 • затвердження та внесення змін та доповнень до Положення про учнівськесамоврядування;
 • розгляд та затвердження звітів ради старост училища;
 • прийняття рішень про реорганізацію, вибори, перевибори голови та активу ради старост;
 • оцінка діяльності ради старост училища.

3.4 Збори можуть вирішувати і інші питання, пов’язані з діяльністю учнівського самоврядування.

3.5 Час і місце проведення зборів оголошується не пізніше як за місяць до їх скликання.

3.6 Рада старост КВПУВТ КДАВТ є керівним органом в період між загальними зборами учнів училища.

 

Розділ 4. Склад та діяльність ради старост КВПУВТ КДАВТ 

4.1 Рада старост КВПУВТ КДАВТ складається із старост всіх навчальних груп училища.

4.2 Для досягнення завдань, поставлених перед учнівським самоврядуванням, члени ради старост КВПУВТ КДАВТ здійснюють свою діяльність в усіх можливих напрямках, а саме:

 • допомагають майстрам виробничого навчання, класним керівникам вирішувати завдання, пов’язані з укріпленням дисципліни праці підведенням підсумків навчально-виробничої діяльності груп за тиждень, місяць тощо;
 • контролюють поточну успішність і відвідування учнями занять, укріплення дисципліни, виконання режиму роботи і правил внутрішнього розпорядку училища;
 • організовують чергування учнів, домагаються зразкового порядку і чистоти в приміщеннях;
 • приймати участь в організації і проведенні культурно-масових, спортивних, оздоровчих заходів;
 • контролюють якість продукції, яку випускають учні, допомагають в укріпленні матеріально-технічної бази училища; 
 • організовують контроль за збереженням училищного майна та обладнання: навчальних кабінетів і майстерень, підручників, наочних посібників, інструментів та обладнання, будівель училища;
 • допомагають організації та проведенні конкурсів профмайстерності, олімпіад, предметних тижнів, спартакіади, оглядів знань тощо; 
 • допомагають в організації дозвілля учнів: залучення в гуртки художньої самодіяльності, технічної творчості, спортивні секції; 
 • виходять з пропозиціями до адміністрації училища про заохочення учнів за успіхи у навчанні, досягнення у виробничій діяльності і спорті;
 • надають пропозиції адміністрації училища щодо винесення стягнень за порушення Єдиних педагогічних вимог і правил та обов’язків учнями.

4.3 Рада старост КВПУВТ КДАВТпроводить свої засідання в останній четвер місяця.

4.4 Рада старост КВПУВТ КДАВТ має право на представлення та захист інтересів учнів училища у взаємостосунках з адміністрацією та педагогічним колективом.

4.5 Рада старост має право скликати загальні збори учнів КВПУВТ КДАВТ, затвердженням їх порядку денного.

 

Розділ 5. Статус та діяльність голови ради старост КВПУВТ КДАВТ та активу ради

5.1 Голова ради старост КВПУВТ обирається із числа старост навчальних груп відкритим голосуванням на альтернативній основі більшістю голосів.

5.2 За поданням голови ради старост обирається актив в складі заступника голови та секретаря старост.

5.3 Голова старост училища узгоджує роботу комісії, що створюється за окремими напрямками діяльності ради старост з числа її членів, а саме:

 • комісія дисципліни та порядку;
 • комісія охорони здоров’я;
 • комісія праці;
 • комісія науки та навчання;
 • комісія організації учнівського відпочинку;
 • редколегія;
 • профком.

5.4 Комісії утворюються з п’яти членів ради старосту КВПУВТ КДАВТ. Голова комісії обирається відкритим голосуванням із числа членів ради старост.

5.5 Голова ради старост має право:

 • скликати позачергове засідання ради старосту;
 • представляти інтереси ради старосту та учнівського самоврядування в стосунках з адміністрацією та педагогічним колективом училища;
 • брати участь у засіданнях педагогічних рад з питань, які стосуються учнів;
 • у межах своєї компетенції давати доручення і розпорядження, обов’язкові для всіх членів ради старост та учнів училища;
 • здійснювати іншу діяльність у межах своїх повноважень згідно цього Положення (розділ 4 пункт 4.2).

5.6 Голова активу та голови комісії ради обираються терміном на один рік і затверджуються наказом директора училища.