Посадова інструкція – моторист 2 класу

Посадова інструкція – Моторист 2-го класу

 

1. Загальні положення

1.1. Посада"Моторист 2-го класу" відноситься до категорії "Робітники".

1.2. Кваліфікаційнівимоги – повна загальна середня освіта та професійно-технічна освіта. Первинна професійна підготовка. Стаж роботи на суднах у складі машинної команди – неменше 2 місяців. Стаж роботи на судні повинен бути пов'язаним із функціяминесення ходової машинної вахти під керівництвом кваліфікованого механіка(суднового) або особи рядового складу вищої кваліфікації. Екзаменаційнівипробування за вимогами щодо компетентності згідно з Кодексом про підготовку йдипломування моряків та несення вахти (ПДМНВ) на право одержання свідоцтва прокваліфікацію та інших документів. 

1.3. Знає та застосовує у діяльності:
    – основи будови судна;
    – призначення, будову й особливості роботиголовних енергетичних установок і допоміжних механізмів;
  – призначення, будову й дію різноманітнихпередач потужності від головних двигунів на гребні вали,контрольно-вимірювальних приладів суднових енергетичних установок;
    – призначення й будову валопроводів і судновихрушіїв;
    – основи фізичних процесів, що відбуваються всуднових двигунах внутрішнього згоряння;
    – термінологію, яку застосовують у машинномувідділенні;
    – дії під час аварій та шляхи евакуації ізмашинних відділень;
    – англійську мову (морську специфіку) в обсязі,необхідному для розуміння команд;
   – основи електротехніки та електроустаткуваннясуден;
   – призначення суднової сигналізації, яка зв'язуємашинне відділення з містком судна;
  – розташування на судні аварійно-рятувального,протипожежного обладнання, майна, інвентарю та його використання запризначенням;
      – інструкції з експлуатації, правила технічногообслуговування й ремонту суднових технічних засобів.

1.4. Призначаєтьсяна посаду та звільняється з посади наказом по організації(підприємству/організації).

1.5. Підпорядковується безпосередньо _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.6. Керує роботою_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .

1.7. Під часвідсутності, заміщається особою, призначеною в установленому порядку, яканабуває відповідних прав і несе відповідальність за належне виконанняпокладених на нього обов'язків.

 

2. Характеристика робіт, завдання та посадові обов'язки

2.1. Бере участь унесенні вахти в машинному відділенні згідно із судновим розкладом.

2.2. Обслуговуєголовну енергетичну установку та допоміжні механізми, допоміжні котли йтехнічні засоби, які забезпечують їх роботу.

2.3. Бере участь утехнічному обслуговуванні та ремонті суднових технічних засобів.

2.4. Здійснюєтехнічне обслуговування механізмів, які закріплено за ним судновим розкладом.

2.5. Забезпечуєбезперервну роботу механізмів на заданих режимах і вживає заходів щодо усуненнянедоліків у їх роботі.

2.6. Підтримує вмашинному відділенні чистоту й порядок.

2.7. Вживає заходіву разі загрози аварії, надходження забортної води, пожежі або іншої небезпекидля життя людей у машинному відділенні.

2.8. Проводитьпідготовку систем пожежогасіння до дії.

2.9. Знає, розумієі застосовує діючі нормативні документи, що стосуються його діяльності.

2.10. Знає івиконує вимоги нормативних актів про охорону праці та навколишнього середовища,дотримується норм, методів і прийомів безпечного виконання робіт.

 

3. Права

Моторист (машиніст)2-го класу має право:

3.1. Вживати діїдля запобігання та усунення випадків будь-яких порушень або невідповідностей.

3.2. Отримувати всіпередбачені законодавством соціальні гарантії.

3.3. Вимагатисприяння у виконанні своїх посадових обов'язків і здійсненні прав.

3.4. Вимагатистворення організаційно-технічних умов, необхідних для виконання посадовихобов'язків та надання необхідного обладнання та інвентарю.

3.5. Знайомитися зпроектами документів, що стосуються його діяльності.

3.6. Запитувати іотримувати документи, матеріали та інформацію, необхідні для виконання своїхпосадових обов'язків і розпоряджень керівництва.

3.7. Підвищуватисвою професійну кваліфікацію.

3.8. Повідомлятипро виявлені в процесі своєї діяльності порушення і невідповідності і вноситипропозиції щодо їх усунення.

3.9.Ознайомлюватися з документами, що визначають права та обов'язки за займаноюпосадою, критерії оцінки якості виконання посадових обов'язків.

 

4. Відповідальність

Моторист (машиніст)2-го класу несе відповідальність за:

4.1. Невиконанняабо несвоєчасне виконання покладених цією посадовою інструкцією обов`язків та(або) невикористання наданих прав.

4.2. Недотриманняправил внутрішнього трудового розпорядку, охорони праці, техніки безпеки,виробничої санітарії та протипожежного захисту.

4.3. Розголошенняінформації про організацію (підприємство/установу), що відноситься докомерційної таємниці.

4.4. Невиконанняабо неналежне виконання вимог внутрішніх нормативних документів організації(підприємства/установи) та законних розпоряджень керівництва.

4.5.Правопорушення, скоєні в процесі своєї діяльності, в межах, встановлених чиннимадміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.6. Завданняматеріального збитку організації (підприємству/установі) в межах, встановленихчинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством.

4.7. Неправомірне використання наданих службовихповноважень, а також використання їх в особистих цілях.