ПРАВИЛА ПРИЙОМУ УЧНІВ

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ УЧНІВ

ДО КИЇВСЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО УЧИЛИЩА ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ
КИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ ІМЕНІ ГЕТЬМАНА ПЕТРА КОНАШЕВИЧА–САГАЙДАЧНОГО В 2018 році

Розглянуто і схвалено
на засіданні педагогічної ради
протокол № 5 від “ 28 ” жовтня 2015 р.  

Київ 2015

 

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ УЧНІВДО  КИЇВСЬКОГО ВИЩОГО ПРОФЕСІЙНОГО  УЧИЛИЩА  ВОДНОГО ТРАНСПОРТУКИЇВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ВОДНОГО ТРАНСПОРТУ

Розроблені на основі Типових правил до професійно-технічних навчальних закладів України, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 р. № 499 «Про затвердження Типових правил прийому до професійно-технічних навчальних закладів України», зі змінами Наказ Міністерства освіти і науки України від 09.04.2014 р. №344

1 ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

1.1. До Київського вищого професійного училища водного транспорту Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного (надалі-училище) приймаються громадяни України, іноземці та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

Прийом на  навчання  іноземних  громадян  здійснюється  до училища,  якщо воно має ліцензію на підготовку (у тому числі первинну професійну), перепідготовку та підвищення кваліфікації іноземців, які прибули в Україну на навчання.

1.2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров’я, місця проживання та інших обставин.

Іноземні громадяни, особи без громадянства здобувають професійно-технічну освіту у навчальних закладах України відповідно до чинного законодавства та міжнародних договорів. Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту. Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.3. Прийом до училища  здійснюється для підготовки за освітньо-кваліфікаційним  рівнем “кваліфікований  робітник” та “молодший спеціаліст”. Підготовка робітників високого рівня кваліфікації за освітньо-кваліфікаційним рівнем “молодший спеціаліст” у училищі,  здійснюється за наявності освітньо-кваліфікаційного рівня “кваліфікований робітник” за відповідним напрямом (спеціальністю).

1.4. Прийом до училища   на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків з Державного бюджету України або видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення.

1.5. Прийом до училища  понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

2 ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

2.1. Прийом до училища здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор училища, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до училища розробляються відповідно до законодавства України, згідно з Типовими правилами прийому та затверджуються головою приймальної комісії за погодженням Управління професійної освіти Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київміськради ( КМДА) не пізніше 01 грудня поточного року.

2.4. Приймальна комісія:
– організовує прийом заяв та документів;

– проводить з вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення училища; 

– організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору – співбесіди; 

– приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до училища, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

– організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників; 

– вирішує інші питання, пов’язані з прийомом. 

2.5. Правила прийому до училища доводяться до відома вступників через засоби масової інформації, сайт училища та інформаційні стенди.

Порядок роботи приймальної комісії ( понеділок – п’ятниця, 09.00 – 17.00 год. без перерви; вихідні дні – субота, неділя).

2.6. Прийом за державним замовленням здійснюється відповідно до Ліцензії Департаменту освіти і науки, молоді та спорту Київської міської державної адміністрації серія АЕ № 199542 від 11.06.2013 року (право надання повної загальної середньої освіти), Свідоцтва про атестацію Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України серія РД №016834 від 16.10.2012 року та Ліцензії Міністерства освіти і науки України серія АЕ №527392 від 03.10.2014 року, за такими професіями:

На базі базової загальної середньої освіти з наданням повної загальної середньої освіти:
(строк навчання 3 роки)

  • моторист (машиніст), стерновий (керманич), слюсар-ремонтник судновий (30 чол.);
  • кухар судновий (90 чол.);
  • оператор комп’ютерного набору, секретар керівника (організації, підприємства, установи) (30 чол.).

На базі повної загальної середньої  освіти:
(строк навчання 1,5 року)

  • кухар судновий (30 чол.);
  • судноводій (малотоннажного судна), помічник механіка (30 чол.);

Форма навчання  – денна.

 

На навчання за професіями:

– моторист (машиніст), стерновий (керманич), слюсар-ремонтник судновий;

– судноводій малотоннажного судна, помічник механіка;

приймаються особи чоловічої статі.

2.7. Прийом документів проводиться в період з 11 травня 2016 року по 26 серпня 2016 року.

3 ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ВСТУПУ

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до училища із  зазначенням обраної професії (спеціальності) та спеціалізації,  форми навчання,  місця проживання  та  необхідності  працевлаштування після закінчення навчання, до якої додають:

⇒ документ про освіту (оригінал або його завірену копію);

⇒ документ про присвоєння освітньо-кваліфікаційного рівня “кваліфікований  робітник” (для  навчання на третьому ступені професійно-технічної освіти ) (оригінал або його завірену копію);

⇒ медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством (оригінал або її завірену копію), ЕКГ (ЕКГ-плівка, заключення), календар щеплень, флюорографія (мокрий штамп), довідка психо-наркологічного диспансеру за місцем проживання, додаткове медичне обстеження професій плавскладу (моторист (машиніст), стерновий (керманич), слюсар-ремонтник судновий; лебідник, моторист (машиніст), слюсар – ремонтник судновий; кухар судновий; судноводій (малотоннажного судна), помічник механіка та письмове заключення державного закладу «Республіканська клінічна лікарня» МОЗ України про професійну придатність;

⇒ 6 фотокарток розміром 3 х 4 см (кольорові);

⇒ копії документів, що дають право на пільги до вступу в училище (за наявності). 

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство) та надають їх копії.

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами,  організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

4 УМОВИ ПРИЙОМУ

4.1. Прийом до училища проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання:

– за результатами співбесіди;

– за результатами середнього бала свідоцтва про базову загальну середню освіту або середнього бала атестата про повну загальну середню освіту;

– за результатами вступних випробувань (конкурс дипломів (на третій ступінь навчання)).

4.2. Вступні випробування проводяться поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Учні училища, які успішно закінчили другий ступінь професійно-технічної освіти і пройшли кваліфікаційну атестацію, зараховуються (переводяться) на третій ступінь навчання на основі конкурсного відбору.

4.4. Зарахування осіб на третій ступінь здійснюється без надання вступником сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання. Підготовка робітників високого рівня кваліфікації з присвоєнням освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» здійснюється на базі другого ступеня з наявним освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник» відповідного напряму (спеціальності). Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

4.5. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

5 ЗАРАХУВАННЯ

5.1. Зараховуються до училища без вступних випробувань:

→ особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

→ діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

→ діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

→ особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3,  за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

→ діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

► випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

► випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

► учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

► випускники професійно-технічних навчальних закладів, які отримали дипломи кваліфікованого робітника з відзнакою і вступають до професійно-технічного навчального закладу третього атестаційного рівня за відповідними професіями (спеціальностями);

► особи, які вступають до професійно-технічного навчального закладу за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсних випробувань, приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб,  що можуть бути зараховані на навчання до училища за обраною чи рекомендованою формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів вступних випробувань вступник у триденний строк після їх оголошення  подає  відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до училища  здійснюється  наказом  директора.

5.6. Після конкурсних випробувань зарахування до училища може супроводжуватись укладанням договору між навчальним закладом, замовником робітничих кадрів (підприємством,  організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх – його батьками) про навчання  та подальше працевлаштування. Зарахування  здійснюється як у межах державного замовлення.

6  ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку,  відраховуються з училища. На звільнені місця може проводитися  додаткове зарахування  за конкурсом осіб, які пройшли вступні випробування.

6.2. Особам, які не зараховані до училища, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань вступників, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням Правил прийому Київського вищого професійного училища водного транспорту Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного здійснює управління професійної освіти Департаменту освіти і науки, молоді та спорту виконавчого органу Київради (КМДА), приймальна комісія Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного.